Privacyverklaring

Algemeen

Als je lessen volgt bij TobyYoga, je aanmeldt voor een proefles via de website, of via het contactformulier op de website een vraag stelt aan TobyYoga, dan heeft TobyYoga bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing(AVG).

Hieronder staat alles op een rijtje:
1. Welke gegevens TobyYoga van jou verwerkt
2. Waarom dat gedaan wordt
3. Hoe er omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens
4. Op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens door TobyYoga.

Over jouw privacy bij TobyYoga

TobyYoga respecteert de privacy van alle leerlingen en gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de betreffende wetgeving AVG. Hieronder wordt uitgelegd hoe, welke en waarom TobyYoga jouw gegevens gebruikt. Dit gebeurt uitsluitend met jouw toestemming.

Welke gegevens worden door TobyYoga verzameld?

TobyYoga verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG is een persoonsgegeven ‘elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van yogaleerlingen, proefleerlingen en geïnteresseerden in yoga

Bij het starten van het volgen van yogalessen bij TobyYoga worden gegevens van het inschrijfformulier verwerkt. Dit omvat je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en je e-mailadres en bijzonderheden qua gezondheid (indien van toepassing).

Gegevens via websiteformulieren

Via bezoek aan de website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Als je via de formulieren op de website een vraagt stelt aan TobyYoga of een proefles aanvraagt, worden je naam en emailadres verwerkt.
De gegevens die je aanlevert via het inschrijfformulier of de formulieren op de website, zijn alleen door de eigenaar/docent van TobyYoga toegankelijk en inzichtelijk en worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten. Deze zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van de TobyYoga.

Gegevens van websitebezoeken: surf- en klikgedrag

TobyYoga verzamelt informatie over bezoeken aan de website TobyYoga.nl. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website die je bezoekt stuurt. Denk daarbij aan je IP-adres, welke niet is terug te herleiden aan de identificatie van een persoon. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken welke pagina’s op de website bekeken worden en hoe lang.
Waar worden de persoonsgegevens voor gebruikt?
De verzamelde gegevens, en met name naam en emailadres, kunnen door TobyYoga gebruikt worden om leerlingen op de hoogte te stellen van activiteiten van de yogastudio, wijzigingen aan te kondigen, facturen te sturen, te communiceren over de lessen. Dit laatste wordt ook gedaan via de verstrekte telefoonnummers met sms en Whatsapp.

Facturatie en administratie

Voor de facturatie en administratie maakt TobyYoga gebruik van een boekhoudprogramma. Je naam en emailadres wordt hierin ingevoerd om zo de facturatie per email te kunnen verzorgen. TobyYoga heeft hiermee de ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten. Hierin staat beschreven hoe dit programma omgaat met beveiliging, data-veiligheid, geheimhouding en datalekken. 

SSL certificering website

Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform de Europese wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, opgesteld door het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. De website TobyYoga.nl maakt gebruik van SSL certificering. Hierbij wordt gecontroleerd of de verbinding met jouw browser wel daadwerkelijk uitkomt op mijn website.

Bewaartermijn van jouw gegevens

Jouw gegevens worden bewaard zolang je lessen volgt bij TobyYoga.

Jouw gegevens worden niet gebruikt voor:

TobyYoga zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de administratie.

Jouw rechten vanuit de privacy wetgeving

Je bent niet verplicht om je persoonlijke gegevens te verstrekken aan TobyYoga. Je begrijpt dat als je wilt deelnemen aan de lessen, TobyYoga wel een aantal minimale gegevens nodig heeft om in contact met je te zijn.
Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens. Een telefoontje of email met je wens is genoeg om hiervan gebruik te maken. Je hebt ook altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van je gegevens in te trekken.

Al je rechten op een rijtje:

Je hebt het recht op dataportabiliteit. (Het recht om je persoonsgegevens over te dragen.)
Je hebt het recht op ‘Het recht om vergeten te worden.’
Je hebt het recht op inzage. Dat is jouw recht om de persoonsgegevens die TobyYoga verwerkt in te zien.
Je hebt het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te wijzigen.
Je hebt het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
Je hebt het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.

En je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw gegevens?
Als je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens bij TobyYoga, neem dan contact op met TobyYoga. Wanneer we er samen niet uitkomen, kun je besluiten een klacht in te dienen bij de officiële privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Vragen?

Hopelijk ben je zo voldoende geïnformeerd.
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op via info@toby-yoga.nl, bel 06 – 40 544 244, of vul het contactformulier in op de website.r